ΟΨΕΙΣ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ
Κάρτες Ταρώ
Πρόκειται γιά 78 παιγνιόχαρτα, ἡ προέλευση τῶν ὁποίων εἶναι ἐξαιρετικά συγκεχυμένη καί χάνεται πίσω στούς αἰῶνες. Κάποιοι ἀνάγουν τήν προέλευσή τους στήν ἀρχαία Αἴγυπτο, ἐνῶ ἄλλοι ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ κάρτες Ταρώ ἐμφανίζονται στήν Εὐρώπη, τόν 14ο αἰ. στήν Ἰταλία1.Σήμερα θεωρεῖται μία ἀπό τίς πλέον διαδεδομένες μορφές χαρτομαντείας γιά τήν πρόρρηση τοῦ μέλλοντος.
Ὅμως πέρα ἀπό αὐτή τή διαδεδομένη παράμετρο οἱ κάρτες Ταρώ ἔχουν καί μιά μακρά προϊστορία καί σχέση μέ τόν εὐρύτερο ἀποκρυφιστικό χῶρο2. Σύμφωνα μέ θεωρητικούς ἐκφραστές ὀπαδούς τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου καί οἱ 22 μεγάλες κλεῖδες τῶν Καρτῶν, πού εἶναι ἡ «Μεγάλη Ἀρκάνα» καί οἱ 56 ἐλάσσονες , γνωστή ὡς ἡ «μικρή Ἀρκάνα», ὑποδιαιροῦνται περαιτέρω καί ἐπιπλέον συσχετίζονται μέ ἄλλους ἀποκρυφιστικούς χώρους, ἐνῶ γιʼ ἄλλους ὑπάρχουν Ἑρμητικές ἤ καί Καμπαλιστικές ἀναγωγές καί συσχετισμοί3.

Κάθε μία ἀπό τίς Κάρτες Ταρώ ἔχει δικό της εἰδικό τίτλο καί ἀριθμό καί παρουσιάζεται μέ πολλές μορφές καί διαφορετικές σημασίες στούς διάφορους ἀποκρυφιστικούς χώρους. Στίς διάφορες ἀποκρυφιστικές χρήσεις τους, οἱ κάρτες Ταρώ χρη σιμοποιοῦνται:
α) ὡς μέσα μαντικῆς πρόγνωσης
β) ὡς μυητικά μέσα
γ) ὡς μορφή μαγείας
Ἡ ἄμεση συνάφεια τῶν ἐν λόγῳ Καρτῶν μέ τόν ἀποκρυφισμό περιγράφεται σέ διάφορα βιβλία ἔργα ἀναφορᾶς τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου.Διαβάζουμε σέ ὁρισμένα τέτοια ἔργα τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά: «Ὑπό τῶν ἀποκρυφιστῶν τό Ταρώ θεωρεῖται ὡς ἡ βάσις τῆς προφορικῆςδιδασκαλίας τῆς Μαγείας»4.
Ἡ οὐσιαστική παρουσία τοῦ ἀπο κρυφιστικοῦ στοιχείου στίς ἐν λόγῳ Κάρτες μαρτυρεῖται καί σέ εἰδικό ἐγχειρίδιο τοῦ χώρου ὅπου ἀναφερόμενοστά Ταρώ ἐπισημαίνει: «Σύμφωνα μέ τή θεωρία τοῦ ἀποκρυφισμοῦ ἔχουν φιγοῦρες ἀπό τά μυστικά κλειδιά τοῦ ἱεροῦ μαγικοῦ βιβλίου. Ἀλλοῦ ἡ λέξη Τarot σημαίνει Σολομωνική»5. Ἄλλος ἐκπρόσωπος τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου ἀναφερόμενος σʼ αὐτές, τίς χαρακτηρίζει ὡς «μία ἀπό τίς ἐντυπωσιακές ἀνακαλύψεις τοῦ ἀνθρώπινου γένους»(!), πού ἐξασκοῦν, πάντα κατά τον ἰσχυρισμό του, «μία ἀκαταμάχητη γοητεία»6. Ἡ σχέση τῶν καρτῶν Ταρώ μέ τόν ἀποκρυφισμό, μέ θετική μάλιστα στάση ἀπέναντι στίς ἐν λόγῳ Κάρτες, ὁμολογεῖται καί ἀπό τόν χῶρο τοῦ Τεκτονισμοῦ.
Ἐπισημαίνονται πολύ χαρακτηριστικά σʼ ἕνα ἀντιπροσωπευτικό ἔργο τοῦ ἑλληνικοῦ Τεκτονικοῦ χώρου σχετικά μέ τίς κάρτες Ταρώ, σύν τοῖς ἄλλοις, τά ἑξῆς: « Εἶναι πλήρης σημασίας ἀνεξαρτήτως τῆς πλευρᾶς, ἀπό τήν ὁποία πλησιάζει ὁ σπουδαστής τήν ἀλήθειαν ἥτις εὑρίσκεται εἰς τά Ἀρχαῖα Μυστήρια καίτοι δέ ὁ συμβολισμός των ἐκφράζει παγκοσμίους ἰδέας, ἀντιπροσωπεύει ἐν τούτοις καί εἰδικόν μέρος τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης, διότι εἶναι συμβολικόν ἀλφάβητον τῆς ἀποκρύφου φιλοσοφίας »7.
Ὑποσημειώσεις:
1. Βλ.R. Biewald, Kleines Lexikon der Okkultismus, 2005. σ. 181.
2. Βλ. Μ. Υork, Historical Dictionary of New Age Movements, 2004, σσ.182-183.
3. Βλ.R. Biewald ,ὅπ.π., σ.181. N. Drury, The Dictionary of the Esoteric, 2004, σ.301.
4.Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαίδεια Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, Τόμ. Στ´, σ. 30.
5. Βλ. P. Jagot, Οἱ Ἀπόκρυφες Ἐπιστῆμες καί ἡ μαγεία στήν ἐφαρμογή της, (μτφρ: Ε. Ἀνδρουλιδάκη), 1963, σ. 11.
6. Βλ. G. de Givry, Witchcraft, Magic and Alchemy, 1971, σ. 280
7. Βλ. Ν. Λάσκαρι, Ἐγκυκλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, ἔκδ. Στοά Ὅμηρος, 1951, σ. 744.
 Ορθόδοξος Τύπος,16/11/2012
                                                                                 Ἡ Ἀριθμολογία

Ἡ Ἀριθμολογία εἶναι ἕνα ἀκόμα σύστημα μαγείας καί μαντικῆς, πού παρουσιάζεται, πολλές φορές, καί μʼ ἕνα ψευδο-επιστημονικό προσωπεῖο1. Σύμφωνα μέ τούς ἐκπροσώπους τοῦ χώρου, ἐξετάζει τίς σχέσεις τῶν ἀριθμῶν πρός τά φαινόμενα καί παρουσιάζεται ὡς μέσο πρόγνωσης τοῦ μέλλοντος τῶν ἀνθρώπων, ἀνάλυσης τοῦ χαρακτήρα τους, καθορισμοῦ τῶν διαφόρων γεγονότων, ὅπως αὐτά προκύπτουν μέσα ἀπό τήν ἑρμηνεία τῶν ἀριθμῶν ὡς μία μορφή πεπρωμένου.
Σύμφωνα μέ θεωρητικούς ἐκπροσώπους τοῦ ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστικοῦ συστήματος οἱ διάφορες λέξεις, τό ὄνομα, ἡ ἡμερομηνία καί ὁ τόπος γέννησης ἑκάστου, συγκροτοῦν ἕνα ἀπόκρυφο σύνολο- ὁδηγό, πού καθορίζει καί προσδιορίζει τήν προσωπικότητα, τά γεγονότα τῆς ζωῆς καί τό μέλλον τοῦ κάθε ἀνθρώπου.
Στό χῶρο τῆς μαντείας ἡ Ἀριθμολογία αὐτοπροβάλλεται ὡς ὄργανο καθορισμοῦ τῶν εὐνοϊκῶν ἡμερῶν γιά τίς ἀνθρώπινες δραστηριότητες, τῶν ἐπαγγελματικῶν πρωτοβουλιῶν, τῆς ἐπιλογῆς συζύγων, φίλων, κ.λ.π.
Οἱ θεωρητικοί τοῦ χώρου, ἀρέσκονται νά θεωροῦν πατέρα τῆς Ἀριθμολογίας τόν Πυθαγόρα. Στά ἀρχαῖα χρόνια, χρήση τῆς Ἀριθμολογίας συναντᾶμε στούς αἱρετικούς Γνωστικούς2, ἐνῶ ἀργότερα συναντᾶται στόν ἰουδαϊκό ἀποκρυφισμό μέ τή λεγόμενη Γεμάρτια (Gematria)3, πού εἶναι ἕνα ἀπό τά τρία Καββαλιστικά συστήματα τοῦ χώρου. Πρόκειται γιά σύστημα ἀριθμητικοῦ ἐσωτερισμοῦ4 καί θεωρεῖται μέθοδος ἀποκάλυψης τῆς μυστικῆς γνώσης καί τῆς σοφίας τῶν λέξεων μέσῳ ἀριθμῶν καί γραμμάτων τοῦ ἀλφαβήτου5.
Στά νεώτερα χρόνια διατηρήθηκε ἡ χρήση τῆς Ἀριθμολογίας ὡς μέσο μαντικῆς πρόγνωσης, ὅμως στά πλαίσια τοῦ ἄκρως ἀντιχριστιανικοῦ κινήματος τῆς «Νέας Ἐποχῆς» ἡ πρακτική θά συνδυαστεῖ μέ τή σχετική, κατά περίπτωση, ἀποκρυφιστική νεοποχίτικη ὁρολογία. Ἔτσι οἱ ἀριθμοί θεωροῦν ται ὅτι ἀντιστοιχοῦν σέ δονήσεις, ἀποτελοῦν ἐνεγειακά μοντέλα, περιγραφή καρμικῶν γεγονότων κ.ἄ. Ἰδιαιτέρως, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ καί τό γεγονός, ὅτι ὀπαδοί τοῦ ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστικοῦ χώρου δέ διστάζουν νά ἐπικαλοῦνται χωρία (π.χ. Ἀποκ.13,18) καί γεγονότα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ὅπως καί τή χρήση διαφόρων ἀριθμῶν 6, λ.χ. 3, 7, 12, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἐν λόγῳ μαντική μέθοδος εἶναι παροῦσα στήν Ἁγία Γραφή καί αὐτό ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μαρτυρία για τήν ἀξιοπιστία της.
Σημειώσεις:
1. R.Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, 2005, σσ.218-219.
2. Πρβλ. D.W.Bercot, A Dictionary of Early Christian Beliefs, 20024, σ. 478.
3. Βλ. P. Riffard, Ésotérismes d’Ailleurs, 1997, σσ. 1009-1011. R. Biewald, Kleines Lexikon des Okkultismus, σσ. 78-79.
4.Βλ. N.Drury. The Dictionary of the Esoteric, 2004, σ . 235
5. Πρβλ. G. Wehr, Ἰουδαϊσμός, 2005, σς .47- 48.
6. Πρβλ. P. Riffard, Ésotérismes d’Ailleurs, σσ.1012-1013.
Ορθόδοξος Τύπος,23/11/2012
                                                                                    Τά Φυλακτά

Τά φυλακτά εἶναι μία πανάρχαια πρακτική, πού χρησιμοποιοῦνταν σέ πλῆθος παγανιστικῶν λατρειῶν καί χώρων ὡς μέσα προστασίας, ὑποτιθέμενου ἐλέγχου τῶν πνευμάτων ἤ καί αὐτῶν τῶν φυσικῶν δυνάμεων.
Στήν ἀρχαία Αἴγυπτο λ.χ. τό πλέον διαδεδομένο φυλακτό ἦταν τό λεγόμενο ”Μάτι τοῦ Ὥρου”, ἐνῶ στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ἦταν γνωστά ὡς περιάμματα καί περίαπτα. Τά φυλακτά ὅμως σήμερα εἶναι παρόντα καί στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο καί μάλιστα μέ πολλές μορφές.
Διαφημίζονται, προβάλλονται καί πωλοῦνται ὡς ἀντικείμενα πού ἐμπεριέχουν μαγικές δυνάμεις, οἱ ὁποῖες προφυλάσσουν, δῆθεν, ὅποιον τά ἔχει, ἀπό ἀρρώστιες, βάσκανο μάτι, ἐμπόδια κάθε εἴδους, ἀπό μαγεία καί κάθε μορφή κακοδαιμονίας.  Ἄλλοτε προωθοῦνται ὡς μέσα, τύχης, ἐπιτυχίας, ἀπόκτησης πλούτου, γονιμότητας, κ.ἄ. Τό πρόβλημα μάλιστα γίνεται ἀκόμα πιό σύνθετο καί μεγαλύτερο, ὅταν τέτοιου εἴδους πεποιθήσεις συνδυάζονται μέ προκαταλήψεις καί δεισιδαιμονίες, πού ἐπίσης εἶναι παροῦσες καί βασανίζουν πλῆθος ἀνθρώπων πού τίς πιστεύουν.
Στόν εὐρύτερο ἀποκρυφιστικό χῶρο διαφημίζονται φυλακτά ἀπό διάφορα ὑλικά, σέ πολλά καί ποικίλα σχήματα, μεγέθη, χρώματα κ.λπ. Φοροῦνται, συνήθως, στό λαιμό ἤ στό χέρι. Ἄλλοτε τοποθε- τοῦνται σέ εὐδιάκριτο σημεῖο στά σπίτια, σέ δωμάτια, ἀλλά καί σέ ἐπαγγελματικούς χώρους.
Δέν εἶναι μάλιστα τυχαῖο τό γεγονός, ὅτι ἀποκρυφιστικά σύμβολα, ὅπως ὁ λεγόμενος Αἰγυπτιακός σταυρός (Ankh) νά παρουσιάζεται ὡς ἐξαιρετικό φυλακτό σύμβολο δύναμης καί προστασίας.
Μία ἐπιπλέον κατηγορία τέτοιων φυλακτῶν στόν ἀποκρυφιστικό χῶρο περιέχουν ἐπιγραφές, ξόρκια, φράσεις θρησκευτικοῦ περιεχόμενου, λ.χ. ὀνόματα ἀγγέλων συνήθως λαμβανόμενα ἀπό ἀπόκρυφιστικές πηγές, σύμβολα, φιγοῦρες ἤ καί σχέδια, ὡς μέσα ἄμυνας καί προστασίας ἀπό ἀρνητική ἐνέργεια.
Τά φυλακτά στό χῶρο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ εἶναι παρόντα καί στόν πλέον σκληρό πυρήνα του, σέ τελε- τές, δηλαδή, μαγείας ὡς μέσα, ὑποτίθεται, προφύλαξης τοῦ μάγου ἀπό μή ἐλεγχόμενες ἐνέργειες τῶν πνευμάτων πού ἐπικαλεῖ ται. Σέ νεοεποχίτικους χώρους θά συναντήσουμε ἐπίσης τήν παρουσία καί τή χρήση φυλακτῶν. Ἐδῶ ὅμως ἡ διαφήμισή τους καί ἡ ἑρμηνεία τοῦ τρόπου λειτουργίας τους ἔχει νεοποχίτικη λεκτική ἐπένδυση, ὅπως λ.χ., ὅτι τά φυλακτά εἶναι ἐνεργειακά μέσα προστασίας, ἐνεργειακοί ἀγωγοί, συσ- σωρευτές θετικῆς ἐνέργειας, ὄργανα προστασίας μέσῳ δονήσεων, πού ἐκπέμπουν ἤ συντονισμῶν. Ἀπέναντι σʼ αὐτή τήν ἀποκρυφιστική ζοφερή καί θλιβερή πραγματικότητα ὑπάρχει ἡ χριστιανική πρα γματικότητα.
Ἡ ἀποκρυφιστική περί φυλακτῶν ἀντίληψη σέ συν δυασμό μέ τίς δεισιδαιμονίες καί τίς προκαταλήψεις ἀνήκουν σʼ αὐτά πού, σύν τοῖς ἄλλοις, ὁ πιστός ἀποτάχθηκε ὡς ἔργα καί λατρεία τοῦ διαβόλου τήν ἱερή στιγμή τοῦ ἁγίου βαπτίσματός του.
Ὁ χριστιανός γεύεται τόν πλοῦτο καί τήν εὐλογία τῆς ἐλευθερίας, πού τοῦ δώρησε ὁ Χριστός. Στή συνάφεια αὐτή μποροῦμε νά ἀντιληφθοῦμε τήν χριστιανική κριτική κατά τοῦ φαινόμενου, ἤδη ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια, ὅπως αὐτή καταγράφεται σέ ἀπόσπασμα πού ἀποδίδεται στόν Μέγα Ἀθανάσιο.  Ἐπισημαίνει σχετικά ὁ ἱερός πατέρας: «Τά γάρ περίαπτα καί αἱ γοητεῖαι μάταια βοηθήματα ὑπάρχουσιν. Εἰ δέ τις αὐτοῖς κέχρηται, γινωσκέτω τοῦτο σαφῶς, ὅτι ἑαυτόν ἐποίησεν ἀντί πιστοῦ ἄπιστον, ἀντί χριστιανοῦ ἐθνικόν, ἀντί δέ συνετοῦ ἀσύνετον, ἀντί δέ λογικοῦ ἀλόγιστον» (PG 26, 1320A).  Ἐπιπλέον, σέ ἀντίθεση μέ τόν ἀποκρυφιστικό συμφυρμό περί φυ λακτῶν, ὁ χριστιανός ἔχει ὡς ἀ – κατάλυτο ὅπλο τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου.
 Ὁ ἱερός Δαμασκηνός, συνοψίζοντας τή διαχρονική πίστη τῆς Ἐκκλησίας, μᾶς ὑπενθυμίζει, μέ τήν ἀξεπέραστη θεολογική του ἀ κρίβεια, σχετικά μέ τόν Τίμιο Σταυρό ὅτι: «Οὗτος θυρεός καί ὅπλον καί τρόπαιον κατά τοῦ Διαβόλου.  Οὗτος σφραγίς, ἵνα μή θίγη ἡμῶν ὁ ὀλοθρεύων, ὥς φησιν ἡ Γραφή. Οὗτος τῶν κειμένων ἀνάστασις, τῶν ἑστώτων στήριγμα, ἀσθενῶν βακτηρία, ποιμαινομένων ράβδος, ἐπιστρεφόντων χειραγωγία, προκοπτόντων τελείωσις, ψυχῆς σωτηρία καί σώματος, πάντων κακῶν ἀποτρόπαιον, πάντων ἀγαθῶν πρόξενος, ἁμαρτίας ἀναίρεσις, φυτόν ἀναστάσεως, ξύλον ζωῆς αἰωνίου» (Ἔκδοσις Ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως, 4, 11).
 Ορθόδοξος Τύπος , 30/11/ 2012

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s