Από τη μια το Internet και η blogόσφαιρα βοούν, πεπεισμένοιπως τα chemtrails υπάρχουν και πως μας ψεκάζουνσυστηματικά από αέρος. Κι από την άλλη οι επίσημες Aρχέςαπορρίπτουν κατηγορηματικά και μετά βδελυγμίας κάθε τέτοιοενδεχόμενο. Μόνο που κανένα ψέκασμα δεν έχει ακόμηκαταφέρει να κάνει αόρατα κάποια δεδομένα…ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΛΙΑΡΟΥ

 

Οφυσικομαθηματικός έφε-δρος υπαξιωματικός περ-πατούσε πριν από μερικέςδεκαετίες στην πηχτή ομί-χλη του Σέδες περίπου 15χιλιόμετρα ανατολικά τηςΘεσσαλονίκης, 3 χιλιόμετρα βορειοανα-τολικά του διεθνούς αεροδρομίου «Μακε-δονία». Εκεί, πλησιάζοντας τα «ψεκαστι-κά» αεροπλάνα, είδε να τον σταματούν γιαέλεγχο. «Δεν μπορείτε να πλησιάσετε αυτάτα αεροσκάφη εάν δεν έχετε… διαπίστευσηΝΑΤΟ», ήταν η εξήγηση που του έδωσε ουπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου. Γιατίάραγε, διερωτήθηκε ο επιστήμονας στρα-τεύσιμος, καθώς το κρύο τον περόνιαζε μέ-χρι το κόκαλο, να χρειάζεται ανώτερη δια-βάθμιση προκειμένου να πλησιάσει κάποιαλίγο πολύ «μουσειακά» αεροπλανάκια καιτο φορτίο τους, που –αν όλα ήταν στ’ αλή-θεια αυτό που δήλωναν– αποτελούνταν απόγνωστά στην επιστήμη μείγματα που προο-ρίζονταν το πολύ πολύ για την αντιμετώπι-ση μιας πιθανής χαλαζόπτωσης; Εκτός καιαν κάτι άλλο συνέβαινε…

Λίγο καιρό αργότερα στο ηλιόλουστοΕλληνικό θα απαγορευόταν σε άλλον με-τεωρολόγο να εξαπολύει το μετεωρολογι-κό μπαλόνι, στο Radioson, μια θεωρητι-κά απλή –και σε κάποιο ίσως βαθμό δια-σκεδαστική– πράξη. Το μπαλόνι, μετά τηναπελευθέρωση μετρά πολλές παραμέτρουςόπως θερμοκρασία, σχετική υγρασία, πί-εση και ταχύτητα του ανέμου, κατεύθυνσητου ανέμου. Γιατί και εδώ απαιτούνταν δι-αβάθμιση ΝΑΤΟ; Τι «μυστικό» μπορεί ναέκρυβαν αυτά τα απλά στοιχεία καταγρα-φής δεδομένων του καιρού; Εκτός και ανκάτι άλλο περιλαμβανόταν μέσα σε αυτά.

Εκτός και αν υπήρχε κάποιο «δεδομένο»,όντως… απόρρητο!Το σίγουρο είναι ότι οι δύο υπαξιωματι-κοί της ΕΜΥ μετά από αυτά που είδαν καισυζήτησαν, θα έβλεπαν πια με πολύ σκεπτι-κισμό όσα συμβαίνουν εκεί όταν δεν είναικανείς για να δει…

Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Όπως είναι γνωστό, το θέμα των ψεκασμώνέχει περάσει και από το ελληνικό Κοινο-βούλιο, μετά από σειρά επερωτήσεων πουέχουν κατατεθεί από βουλευτές διαφόρωνκομμάτων (ανάμεσά τους οι κκ. Κουβέλης,Γεωργιάδης και Χωρέμης, η κα Κανέλληκ.ά.). Σε καθεμία εξ αυτών τα υπουργείαΕθνικής Άμυνας, Γεωργίας, Περιβάλλο-ντος και Μεταφορών, από τα οποία ζητήθη-καν απαντήσεις, δήλωναν άγνοια.

Σχετικές εκδηλώσεις αναφορικά με τουςψεκασμούς και τις πιθανολογούμενες συ-νέπειες που μπορεί να έχουν στη δημόσιαυγεία, έχουν τα τελευταία χρόνια διοργα-νωθεί στην Αίγινα, στο Λαύριο και αλλού.

— «Υπάρχουν μαρτυρίες Ελλήνων πολιτώνπου έχουν παρατηρήσει στον ουρανό ίχνηαπό αεροπλάνα που δεν εξαφανίζονται σεμερικά λεπτά, αλλά διαρκούν αρκετές ώρες,με αρκετά από αυτά να απλώνονται σε με-γάλο μέρος του ουρανού», δηλώνει απα-ντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δρ ΝίκοςΚατσαρός, επιστημονικός συνεργάτης τουκέντρου ερευνών Δημόκριτος και πρώηνΠρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.«Σε άλλες περιπτώσεις οι ουρές είναι δια-κοπτόμενες, κάτι που δεν συμβαίνει σε κοι-νά συμβατικά αεροπλάνα, ή ακόμα μπορείνα έχουν σχήμα ζιγκ ζαγκ… Από το Υπουρ-γείο Γεωργίας είπαν πως πρόκειται για ψε-κασμούς αγροτικών περιοχών, όμως αυτοίοι ψεκασμοί γίνονται από πολύ μεγαλύτερούψος και όχι σε αγροτικές περιοχές, αλλάσε πόλεις», πρόσθεσε ο κ. Κατσαρός. «Για-τί δεν δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση», συ-νέχισε, «οι διάφορες χώρες και οι δημόσι-οι οργανισμοί;

Έχει διαρρεύσει ότι οι ψεκασμοί γίνο-νται για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενοτου θερμοκηπίου μέσω της προσθήκης σω-ματιδίων αλουμινίου και βαρίου στα καυ-σαέρια των αεροπλάνων. Τα σωματίδια αυ-τά ανακλούν το ηλιακό φως, με αποτέλε-σμα η Γη να θερμαίνεται σε μικρότερο πο-σοστό και να αντιμετωπιστεί η κλιματικήαλλαγή. Αν όμως κάτι τέτοιο ισχύει, γιατίδεν το δημοσιοποιούν ώστε να βοηθήσει ηεπιστημονική κοινότητα;», συμπλήρωσε.– «Τον Οκτώβριο του 2010», τόνισε σχετι-κά απαντώντας σε ερωτήματα δημοσιογρά-φων ο κ. Κατσαρός. «έγινε το Συνέδριο γιατη Βιοποικιλότητα που οργανώθηκε απότον ΟΗΕ, στη Ναγκόγια της Ιαπωνίας. Στοσυνέδριο αυτό εγκρίθηκε ψήφισμα σύμ-φωνα με το οποίο αναστέλλονται κάθε εί-δους πειράματα που γίνονται ή σχεδιάζεταινα γίνουν για τα επόμενα πέντε χρόνια, μεστόχο τη διαχείριση της ηλιακής ακτινο-βολίας, δηλαδή αναστέλλονται πειράματαόπως τα chemtrails. Το ψήφισμα αυτό υπέ-γραψαν 89 χώρες, μεταξύ αυτών η Ελλάδακαι η Κύπρος. Ζητάμε, λοιπόν, από την Κυ-βέρνηση να δώσει μια επίσημη απάντηση».

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΑΠΑΝΤΑ… ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ

Η Πολεμική Αεροπορία εξέδωσε πρόσφαταδελτίο Τύπου με το οποίο προσπαθεί να δια-σκεδάσει τις εντυπώσεις και τις ανησυχίες.

— «Καμία πτήση ψεκασμού με χημικέςουσίες δεν εκτελείται πάνω από ελληνικόέδαφος, εκτός ελάχιστων που αφορούν ψε-κασμούς σε περιορισμένες καλλιεργήσιμεςεκτάσεις από πολύ χαμηλό ύψος, οι οποί-ες πάντως δεν έχουν αρχίσει ακόμη για τοέτος 2012. Τα λευκά ίχνη που παρατηρού-νται και ενδεχόμενα προκαλούν ανησυχία,αποτελούνται από νερό υπό τη μορφή στα-γονιδίων ή μικροσκοπικών παγοκρυστάλ-λων και οφείλονται στη συμπύκνωση τωνυδρατμών, που περιέχονται στα καυσαέ-ρια των πολιτικών αεροσκαφών τα οποίακινούνται σε αεροδιάδρομους άνωθεν τηςχώρας μας. Η συμπύκνωση των υδρατμώντων καυσαερίων αποτελεί φυσικό φαινόμε-νο και οφείλεται στη χαμηλή θερμοκρασίατου αέρα στα μεγάλα ύψη, όπου κινούνταιτα αεροσκάφη αυτά, ενώ το ίδιο φαινόμενομπορεί να παρατηρηθεί και στις εξατμίσειςτων αυτοκινήτων τις πολύ ψυχρές ημέρες».Τέλος, αναφέρεται πως οι πτήσεις των αε-ροσκαφών αυτών εγκρίνονται και ελέγχο-νται ανά πάσα στιγμή από την ΥπηρεσίαΠολιτικής Αεροπορίας της χώρας, ενώ ηΠολεμική Αεροπορία εξασφαλίζει ότι δενεισέρχεται άλλο ίχνος στον ελληνικό ενα-έριο χώρο για άλλη δραστηριότητα.

Το φονικό μυστικό –και επίσημα επιβεβαιωμένο– πείραμα!

Κατά καιρούς δημοσιεύματα που αφορούν στα chemtrails και τους ψε-κασμούς έχουν φιλοξενηθεί σε εφημερίδες όπως το «Έθνος» και η«Απογευματινή». Στην πλειονότητά τους –και όσο κι αν το «μας ψεκά-ζουν!» τείνει να λάβει χαρακτήρα ευφυολογήματος του συρμού– ήταναπορριπτικά, ενώ ακόμα και το θεωρητικά αρμόδιο να τοποθετηθεί σχε-τικά ΥΠΕΧΩΔΕ ουδέποτε έδωσε απάντηση γραπτώς. Απλά στην Ελλά-δα συνηθίζουμε να απορρίπτουμε εύκολα τους «τρελούς» του διαδικτύ-ου και να εμπιστευόμαστε τα brand names του Τύπου. Σωστά; Χμμμμμ,όχι ακριβώς. Ας δούμε, π.χ., τι έγραψε πριν από λίγο καιρό στην «Ελευ-θεροτυπία» η διακεκριμένη δημοσιογράφος Έρση Βατού επικαλούμενηπηγές πέραν πάσης συνωμοσιολογικής υποψίας:

— «Το μυστικό του “καταραμένου ψωμιού”, που πριν από 50 χρόνιατρέλανε εκατοντάδες κατοίκους της γαλλικής πόλης Πον-Σεντ-Εσπρίστέλνοντας τουλάχιστον πέντε στο θάνατο, αποκάλυψε Αμερικανόςερευνητής δημοσιογράφος.Ο Χ.Π. Αλμπαρέλι ανακάλυψε ότι τις ομαδικές παραισθήσεις τον Αύ-γουστο του 1951 δεν τις είχε προκαλέσει κάποιος μύκητας στο ψωμίτου μεγαλύτερου φούρνου της πόλης, ούτε οργανικός υδράργυρος, πουήταν οι δύο βασικές εκδοχές, αλλά ο ψεκασμός της πόλης με LSD στοπλαίσιο ενός πειράματος της CIA. Ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν στο από-γειό του εκείνη την εποχή και η CIA, σε συνεργασία με τον ΑμερικανικόΣτρατό, είχε ήδη ξεκινήσει μετά τον πόλεμο της Κορέας ένα ευρύ πρό-γραμμα για να δουν πώς θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν και να ελέγ-ξουν τη νοητική λειτουργία αιχμαλώτων και εχθρικών στρατευμάτων.Η κωμόπολη Πον-Σεντ-Εσπρί ήταν μέρος του πειράματος, όπως και χι-λιάδες Αμερικανοί στρατιώτες που εν αγνοία τους “ποτίστηκαν” με πα-ραισθησιογόνα. Ο Αλμπαρέλι αποκάλυψε το μυστικό του “καταραμέ-νου ψωμιού” ενώ ερευνούσε την ύποπτη αυτοκτονία ενός βιοχημι-κού που δούλευε για τη μυστική ομάδα Ειδικών Επιχειρήσεων (SOD). ΟΦρανκ Όλσον πήδηξε από το παράθυρο του 13ου ορόφου ενός κτηρίουδύο χρόνια μετά το περιστατικό στο Πον-Σεντ-Εσπρί. Δύο από τους συ-ναδέλφους του Όλσον είπαν στον Αλμπαρέλι ότι η γαλλική κωμόποληεπελέγη για το πείραμα με το LSD. Επίσης, σε έγγραφο του Λευκού Οί-κου που εστάλη στα μέλη της Επιτροπής Ρόκφελερ, η οποία συστάθηκετο 1975 για να διερευνήσει παρατυπίες της CIA, περιέχονται ονόματαΓάλλων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί από τη CIA με σαφή ανα-φορά στο “περιστατικό του Πον-Σεντ-Εσπρί”. Ενα άλλο στοιχείο είναι ηυποτιθέμενη έρευνα που φέρεται να έκαναν τότε επιστήμονες, οι οποί-οι διαπίστωσαν τα περί μύκητα. Ολοι οι επιστήμονες εργάζονταν για τηνελβετική φαρμακευτική εταιρεία Sandoz, που την εποχή εκείνη προμή-θευε μυστικά στο στρατό των ΗΠΑ και στη CIA LSD. Από το πείραμα πέ-ντε κάτοικοι της Πον-Σεντ-Εσπρί έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυμα-τίστηκαν πέφτοντας από κτήρια και πολλοί άλλοι χρειάστηκε να νοση-λευτούν σε φρενοκομεία. Το “Time” είχε μιλήσει τότε για “ντελίριο”.Κατά πληροφορίες, μετά τις αποκαλύψεις του βιβλίου “Ένα τρομερό μυ-στικό: Η δολοφονία του Φρανκ Όλσον και τα μυστικά πειράματα της CIAστον Ψυχρό Πόλεμο”, οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες ζήτησαν απότους Αμερικανούς εξηγήσεις.(Πηγές: http://www.telegraph.co.uk, Corriere della Sera)”.

πηγή

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s